ប្រភព និង ការវិវត្តន៍នៃគ្រឿងអលង្ការ ខ្មែរសម្រាប់ទេវតា និងមនុស្ស

by Michel Tranet

Origins and Evolution of Khmer Jewelry for Angels and Human Beings

Mtranetkhmerparures

Type: paperback

Publisher: Khemaravidya Publishers, Phnom Penh

Edition: #70 at Angkor Database Library.

Published: 2013

Author: Michel Tranet

Pages: 190

Language : Khmer

An exhaustive study on jewelry, accessories and garments designed through the ages for devata (deities), apsaras (celestial dancers) and humans.

tranetparures.jpg#asset:2371

Tags: jewelry, dance, apsaras, devatas, dancers

About the Author

Michel Tranet May2009

Michel Tranet

Author of more than twenty books on archaeology and Angkorian research, Professor Michel Tranet (បណ្ឌិត មីសែល ត្រាណេ, 1955- ) served as a secretary of state at the Ministry of Culture and Fine Arts in the 1990s, ultimately resigning to protest the lack of involvement of Cambodian authorities in fighting art pieces trafficking and illegal excavations.

At the start of the 21st century, he projected to create a private Museum of Ancient Khmer (and ethnic minorities) Art, gathering some 400 artworks and donating several of them to the National Museum of Cambodia.

michel-tranet.jpeg#asset:4952:squareMediumFit

In Phnom Penh, 2021